اشا مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مازيار قويدل،   
دوشنبه ، 18 مرداد 1389 ، 08:55

از ديدگاه نگارنده، "اشا"، واژه ای آن چنان فراگير، بن مايه دار و گستره کاربرد است که نمی توان آن را در يک واژه و يک نوشته ی کوتاه شناخت، معنی کرد و به ديگران شناساند. آشا را بايد درک نمود، همچنانکه نام واژه ی "اهورامزدا" را.

 

اشا يکی از بنيادی ترين و کليدی ترين واژه ها در آموزش های اشوزرتشت می تواند به شمار آيد، چرا که اين واژه ی "کم و بيش 180 بار ـو بيش از واژه های کليدی ديگرـ در گاتا ها از آن نام برده شده است".*

 

برای پی بردن به  شمار کاربردی واژه ی اشا در برابر واژه های کليدی ديگری در گاتاها، به اين برآورد بسنده می شود که در برابر کم و بيش 180 باری که اشا در سرودهای اشو زرتشت به کار گرفته شده است، واژه های کليدی و ارزشمند ديگری همانند: "وهومن"، "خشترا"، "آرمئيتی"، و "هه اورتات" يا "امرتات "، کم و بيش:

"وهومن" 140 بار

"خشترا" 60 بار

34 "آرمئيتی" بار

و

و "هه اورتات" يا "امرتات "13 بار

کاربرد داشته اند. دانشمندان و پژوهندگان زرتشت و زرتشتی شناس، اشا را به گونه های پرشماری به کار برده و شناسانده اند. برای نمونه، دانشمند فرهيخته کيخسرو کشاورز در "مزدا خدا نيست، بنياد آفرينش است"، هفتاد و پنج (75)، کاربرد و معنی گوناگون را که از سوی نويسندگان گوناگون به کار برده شده است را بر شمرده است که خوانندگان دوستدار را به خواندن آن دفتر ارجمند، راهنما و يا يادآور می شويم.         

اين شمار فراوان کاربرد، همجنان که آمد، توان کاربردی گسترده و پرمايه و فراگير اين کليد واژه را به نمايش می گذارد  

فراموش نکنيم هنگامی که از زرتشت ياد کنند، نامش را با پيش  واژه و برنام "اشو"، همراه می سازند و خود زرتشت در گاتا ها "اشه" يا اشون ناميده شده است. اشو زرتشت کسانی را نيز "اشو" ناميد و آنها کسانی بودند که گفته هايش را درک کردند و به کار بستند. اشون نيز "همانند و هماهنگ با اشا" می باشد.

      از واژه ی "اشا" واژه های ديگری مانند: اشه، اشون، اشم، اشايی، اشات و ... نيز سر و سامان  يافته اند که هايی نانچه به کاربرد های گوناگون آن ها ژرف بنگريم، به بن مايه ای همانند و همسنگ در همه ی آن دست می يابيم. بنا بر چنين انگيزه  هايی است که گفته می شود معنی کردنش دشوار می باشد.

می نويسيم دشوار، نه نشدنی. زيرا معنی اش در يک واژه نمی گنجد و همانگونه که پيشتر آمد رسيدن به دريافتی درونی از آن، بهترين راه گشا خواهد بود.

کوشش به دريافت  بن مايه گسترده اين کليد واژه (به جای معنی کردنش)، اين توان را به ما می دهد که دريابيم اگر چه "اشا"، در جاهای گونه گون کاربردهای ويژه ی خود را می يابند، رويهمرفته يک درون مايه را به نمايش می گزارند.  درون مايه ای همگون, همسنگ و همسان، اگر چه با آوا ها و چهره های گونه گونی  نيز کاربرد يافته باشد.

واژه ی اشا را برای نمونه با جنين کاربرد هايی به نمايش در آورده اند:

"هنجار هستی"، "قانون سير و تکامل بشر"، "سر و سامان جهان"، "آباد کننده ی جهان"، "پيشرفت دهنده ی جهان و خواست اهورايی"، ، "راستی و درستی و پاکی و پارسايی"، "راستی و درستی و پيشرفت همه ی جهان"، "سرچشمه ی راستی و درستی"، "بهترين راستی"، "راستی و پاکی"، "گوهر راستی و داد"، "قانون راستی"، "بالاترين بی آلايشی"، "قانون سير تحول و تکامل بشر"، "بالاترين بی آلايشی"، "راستی خدايی"، "داد و دادگری"، "آيين ايزدی و پاکی"، "نظم و هنجار فرمانروا بر روان آدمی که راستی نماد آن است"، "آيين آفرينش" و ..."

يکی از دربرگيرنده و کوتاه ترين  گفته هايی که نگارنده درباره ی واژه ی "اشا"، شنيده است، آنی است که استاد علی اکبر جعقری در گفتگوی با نگارنده که افتخار شاگردی ايشان را دارد به اين شاگرد و اين چنين گفتند:

"اشَ وُ ن"، به معنی راستی بان و درستی بان است ولی در گويش و هنگامی که آنرا بر زبان می آوريم، آوای "ن" ، گفته نمی شود و "اَشَ" يا "اَشَو" گفته می شود. واژه ی "اشا" نيز از همين ريشه است و به معنی کارِ درستی است که در زمان درست، در جای درست، با ابزار درست و برای هدفی درست دنبال شود و بهره و ثمرِ  درست به دست دهد".

 

با اميد اينکه توانسته باشم يار و ياوری برای شما برای دريافت اين واژه باشد و با اين درخواست که دانشمندان خواننده، نگارنده را برای برداشت بهتر و آسان تر ياری نمايند.     

 

راهِ  رهی

راهِ اشا

 

راهِ اشا

راهنما

 

راهنمای همه کس

راهگشای همه جا

                                             مازيار قويدل

 

شهريور 3745 زرتشتی

مازيار قويدل، سوئد

Mazya Ghavidel

 

 

 

.مزدا خدا نيست، بنياد آفرينش است. نوشته ی کيخسرو کشاورز.   *

 

 

 

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 21 مرداد 1389 ، 21:04
 
Premium joomla templates